Yabancı Mahkeme Kararlarının Türkiye

Yabancı mahkemelerden hukuk davalarına ilişkin olarak verilmiş ve o devlet kanunlarına göre kesinleşmiş bulunan mahkeme kararlarının, Türkiye’de icra olunabilmesi için yetkili Türk mahkemesi tarafından tanıma tenfiz kararı verilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda yurtdışından alınmış bir boşanma kararı ancak Türkiye’de aile mahkemesine ibraz edilip buradan bir tanıma tenfiz kararı alındıktan sonra nüfus kayıtlarına işlenebilir ve ancak bundan sonra tarafların medeni durumları nüfus kütüğünde değişir.

Iletişim formu
anerkennung

Bilgi

Genel

Diğer bir deyişle yurtdışındaki vatandaşlarımızın bulundukları ülke mahkemelerinden aldıkları boşanma kararları Türkiye’de ilgili mahkemeye sunularak tanıma ve tenfiz edilmedikçe hiçbir hukuki geçerlilik taşımamaktadır. Boşanma kararlarının tenfizi için görevli mahkeme aile mahkemeleridir. Mahkemenin tanıma ve tenfiz kararı vermesi için kesinleşmiş yabancı mahkeme kararı aslı ve onanmış tercümesi sunulmalıdır. Bu nedenle bulunduğunuz ülkede almış olduğunuz mahkeme kararında mutlaka o ülkenin dilinde söz konusu kararın “kesinleştiğine” dair bir şerh (kayıt) aranmalıdır. Bu kayıttan sonra ise ilgili karar için ayrıca “Apostille” denilen tasdik de sağlanmalıdır. Bu tasdik alındıktan sonra kararın Türkçe’ye tercümesi ve tercümanın imzasının Türk konsolosluğundan tasdiki de gerekli şartlardır. Tanıma tenfiz davalarında tarafların Türkiye’ye şahsen gelmelerine gerek yoktur. Her iki tarafın birer avukat görevlendirmesi halinde yurtdışına tebligat yapma zorunluluğu ortadan kalktığından bir ay içerisinde tanıma tenfiz alarak nüfus kayıtlarını değiştirmek mümkün olacaktır. Ancak uygulamada bazen tanıma tenfiz isteyen kimsenin karşı tarafı bir avukata vekalet vermesi konusunda ikna edemediği durumlarla da karşılaşılmaktadır. Bu durum esasen tanıma tenfiz sürecini engellemeyip sadece bir müddet gecikmesine neden olacaktır. Zira bu durumda davacı vekille temsil edilirken davalıya yurtdışı adresine tebligat göndermek gerekecektir. Yurtdışı tebligatlarının ortalama 5-6 ayda döndüğü ve en az iki tebligat yapılacağı gözetilecek olursa bu durumda tanıma tenfiz kararını almak bir yıl civarında bir zaman alacaktır.

Tanıma Tenfiz İçin Gerekli Belgeler:

1. Yabancı mahkeme tarafından verilmiş mahkeme kararının aslı 2. Verilen bu karar kesinleşmiş olmalı, yani üzerinde Kesinleşme Şerhi bulunmalı 3. Ayrıca bu karara Apostille adı verilen ek bir tasdik şerhi alınmalı 4. Kararın Türkçe’ye tercümesi ve tercümenin konsoloslukça veya noterlikçe tasdiki 5. Görevlendirilen avukat (veya avukatlar) için vekaletname